top of page

סקר עצים


סקר עצים אדריכלות נוף

סעיף 89 לחוק התכנון והבנייה מציב תנאי מקדים למתן היתר בנייה ותוכנית בניין ערים חדשה, הצגת רישיון של כריתה או העתקה של עצים בוגרים או מוגנים.

כתנאי לאישור תכנית הבנייה יש צורך להתייחס לעצים הקיימים על המגרש או החלקה אשר עבורה מוגשת התוכנית. סקר עצים הנעשה לתוכנית תב"ע או לקבלת היתר הבנייה נעשה במטרה לקבל את הסכמתו של פקיד היערות לכריתה ,להעתקה או לשימור של עצים בוגרים. את סקר העצים, או בשמו הנוסף נספח עצים, מבצע איש מקצוע ואותו יש לצרף כנספח לכל תכנית להיתר בנייה או לתוכנית בניין עיר.

אם במגרש שעליו אתם מעוניינים לבנות יש עצים בוגרים או עצים מוגנים, החוק מחייב אתכם לסמן בתשריט התכנית את מיקום העצים, את סוג העצים, את הקוטר שלהם, את הגובה שלהם ואת הכמות של העצים הבוגרים הנמצאים במגרש שלגביו מוגשת תכנית הבנייה.

כריתה או המתה של עצים בוגרים או עצים מוגנים שלא בהיתר היא עבירה פלילית לפי פקודת היערות, עבירה העלולה להוביל למאסר בפועל של שניים עשר חודשים או להטלת קנס מנהלי.

סקר עצים - מושגים שחשוב להכיר

עץ בוגר הוא עץ בגובה של שני מטר לפחות וגזע בקוטר של עשרה סנטימטר לפחות. את קוטר העץ מודדים בגובה של מאה ושלושים סנטימטר מעל פני הקרקע.

עץ מוגן הוא עץ המוגן לפי צו, כאמור בסעיף 14. רשימת העצים המוגנים משתנה מעת לעת ואנשי המקצוע העוסקים בתחום מכירים את הרשימה ויוכלו לסייע לכם בזיהוי העצים המוגנים.

סך ערכיות העץ נמדד לפי מספר פרמטרים, מצב הבריאות של העץ, ייחוד העץ, ערך מין העץ ותרומה סביבתית. את ערכיות העץ מכמתים לנקודות, מאפס נקודות ועד עשרים נקודות.

המצב הבריאותי של העץ נקבע על פי מצב העץ בזמן עריכת העץ בעת עריכת הסקר בהתאם לתבחינים הבאים: ריקבון, נוכחות מזיקים, מצב צוואר השורש, מבנה שלד העץ ונתונים פיזיים נוספים המאפשרים להעריך את בריאות העץ ואת תוחלת חייו בהתאם לסוג העץ שאליו הוא משתייך.

את התרומה הסביבתית של העץ מעריכים לפי המראה שלו, השפעה על הסביבה מבחינה אקולוגית, תכנונית ואסתטית.

ייחוד העץ נקבע לפי קשר העץ לאירוע היסטורי, למיקום גיאוגרפי, לנוף המקומי, לתקופה, לדת, למידת נדירותו של העץ, לתופעה בוטנית מיוחדת ועוד

היתר כריתה הוא היתר מטעם פקיד היערות לביצוע כריתת עצים בשטח המיועד לבנייה. גם במגרש שלגביו יש פטור מהגשת סקר עצים עשוי להיות עץ מיוחד שלגביו נדרש קבלת היתר כריתה.

מי מכין את סקר העצים?

בהכנת הסקר מעורבים שלושה גורמים: מודד מוסמך, סוקר ועורך הבקשה להיתר הבנייה.

הסוקר יכול להיות הנדסאי נוף, אדריכל נוף, אגרונום ואקולוג.

התפקיד של המודד והעורך הוא לתת לעורך הבקשה כלים לביצוע שינוי התוכנית הקיימת מתוך התחשבות בנתוני העצים הבודדים או בקבוצת העצים הנמצאים על שטח המגרש אשר לגביו מוגשת הבקשה.

סוקר העצים מציג פירוט של עצים בכל שורה כמו סוג העץ, הקוטר שלו, הגובה שלו, תכנונו העתידי של העץ וסך ערכיות העץ. כל זאת לאחר שסימן אותם בשטח. בסיכום הדו"ח מצרף הסוקר צילומים של העצים והערכה איזה עץ מיועד לכריתה, איזה עץ מיועד להעתקה ואיזה עץ לשימור.

מי פטור מעריכת סקר עצים?

  • בעל מגרש שבתחומו לא קיימים עצים.

  • בעל מגרש שבתחומו מצויים עד חמישה עצים בוגרים בלבד.

  • כאשר תוספת הבנייה המבוקשת אינה כרוכה בשינוי בשטח כמו למשל בנייה על גג, סגירת מרפסת, הוספת פרגולה מבטון, הוספת מעלית ועוד.

  • כאשר מגיש הבקשה מצהיר כי במסגרת עבודות הבנייה בשטח יישמרו העצים הקיימים.

  • כאשר מגיש הבקשה מצהיר, באמצעות הסוקר ובחתימתו, כי כל העצים הקיימים בשטח כלולים ברשימת העצים המותרים לכריתה ללא צורך ברישיון כריתה.

  • כאשר אין שינוי צפוי של פני הקרקע , שינוי המשפיע על העצים כמו למשל מילוי עפר, סלילת כביש, הטמנת תשתיות בקרקע ועוד.

לסיכום

סקר עצים הוא הליך חובה בהתאם לתיקון סעיף 89 לחוק התכנון והבנייה. המטרה של תיקון החוק היא אינה עצירה מוחלטת של כריתת העצים בישראל, להיפך, החוק מנסה לשלב כמה שיותר עצים בתכנית הבנייה כדי למנוע נזק לעצים וכדי להעניק לנו סביבה בנויה נעימה וירוקה.
מאמרים נוספים

בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
bottom of page